In de Havikerwaard bij De Steeg hebben wij een drijvend zonnepark gerealiseerd. De zandwinning is hierdoor volledig CO2-neutraal. Het zonnepark werd op 24 mei tijdens een feestelijke bijeenkomst officieel in gebruik genomen. Bij de realisatie van het park is rekening gehouden met de verschillende waterstanden in het gebied en met de (onderwater)ecologie. 

Middle section

Samen met alle betrokken partijen werd op 24 mei de ingebruikname van het park gevierd, waarbij de aanwezigen de mogelijkheid hadden om het zonnepark per boot van dichtbij te bekijken.

Het zonnepark is onderdeel van onze ambitie om in 2030 als bedrijf geheel CO2-neutraal te zijn en de omgeving van onze projecten nog schoner te maken. Ik ben er trots op dat we met alle betrokken partijen dit park hebben kunnen aanleggen.

Marloes Sprong-Ariëns (K3)

Een goede stap

De gemeente Rheden heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 CO2-neutraal te zijn. Samen met inwoners en ondernemers wil de gemeente dit realiseren. Met het zonnepark in de Havikerwaard is weer een goede stap gezet.

Ik ben ontzettend blij met deze bijzondere vorm van energie opwekken. Juist in een gemeente als de onze waar de ruimte op land om op een grootschalige wijze energie op te wekken beperkt is.

Wethouder Dorus Klomberg (gemeente Rheden)

CO2-neutrale zandwinning

Het 2,2 hectare grote drijvende zonnepark gaat jaarlijks zo’n 2,5 miljoen kWh groene stroom opwekken. Dat staat gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van ongeveer 530 huishoudens. De stroom wordt gebruikt voor de zandwinning in het gebied, waarmee de zandwinning in de Havikerwaard volledig CO2-neutraal is.

Teruglevering aan het net

Opgewekte stroom die we niet gebruiken, leveren we terug aan het net. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om stroom die ’s avonds en in het weekend wordt opgewekt als er geen zand wordt gewonnen.

Oog voor ecologie

Bij het ontwerp van het park is extra aandacht besteedt aan ecologie. De zonnepanelen liggen vlak op het water, waardoor ze veel minder opvallen dan een regulier zonnepark. K3Delta wil in de toekomst het zicht op de zonnepalen vanaf de oevers nog verder minimaliseren door drijvend groen aan te leggen bij het zonnepark. Dit groen zorgt er bovendien voor dat de ecologie in het water en het gebied wordt versterkt. De komende tijd wordt onderzocht welk type groen goed past in het gebied en bij dit project. 

Ook is er gebruikt gemaakt van zogenaamde bi-facial zonnepanelen. Deze panelen zijn licht doorlatend, waardoor er zonlicht door de panelen op het water komt en de waterplas dus niet wordt afgedekt. Daarnaast wordt jaarlijks een ecologische monitoring uitgevoerd met Deltares en Rijkswaterstaat. Voorafgaand aan de bouw is onderzocht dat het zonnepark geen negatief effect zal hebben op de onder- en bovenwaterecologie. Dat wordt regelmatig gemonitord.   

Gebouwd voor verschillende waterstanden

Speciaal aan het zonnepark is dat het buitendijks ligt. Dat betekent dat het onder invloed staat van de IJssel. Het waterpeil in de IJssel kan met hoog- en laagwater wel zes meter variëren. Het park is op zo’n manier verankerd, dat het goed kan meebewegen met stijgende en dalende waterpeilen.

Over de Havikerwaard

Samen met Landgoed Middachten werken wij aan de gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid. Door zandwinning wordt een nevengeul langs de IJssel gerealiseerd, zodat er meer ruimte is voor het water. Er ontstaat een nieuw natuurgebied, er worden fiets- en wandelroutes aangelegd en er wordt bijgedragen aan langjarige instandhouding van kasteel Middachten.

Onderdeel van de Havikerpoort

De Havikerwaard is onderdeel van de Havikerpoort. Sinds 2001 werken we samen met Landgoed Middachten, natuurorganisaties, eigenaren en diverse overheden aan de Havikerpoort. Het doel is om dit unieke gebied behouden voor de toekomst, het nog mooier maken en ontwikkelen tot een groene verbinding tussen Veluwe, IJsselvallei en Achterhoek.