Bekijk
de bedrijfsfilm

Leer ons
kennen

Dé multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt

Het familiebedrijf K3Delta kent een rijke geschiedenis. Al sinds 1928 hebben wij kennis en ervaring in het verantwoord winnen van zand en grind. Inmiddels is K3Delta uitgegroeid tot een multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt, waarin gebiedsontwikkeling een centrale rol vervult.

 • Bedenkers van de naam ‘Blauwe Kampseplas’ genieten op de Linge

  Enige tijd geleden berichtten wij u over de keuze voor de nieuwe naam voor het Lingemeer 2: de Blauwe Kampseplas….

 • Baggeren van de Linge – eerste eiland zichtbaar bij de Koornwaard

  Waterschap Rivierenland is in oktober 2014 begonnen met het baggeren van de Linge tussen Buurmalsen en Gorinchem. De baggerwerkzaamheden zijn…

 • Vervanging Tafelbrug te Zuidhorn

  De tafelbrug van Zuidhorn wordt vervangen in het kader van de verbetering van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. De vaarweg wordt hiermee geschikt gemaakt…

 • Uitvoering natuurcompensatie d’n Nooteboom nadert

  Op woensdag 8 februari hebben de Provincie Gelderland en K3Delta de direct omwonenden geïnformeerd over de naderende natuurcompensatie d’n Nooteboom…

 • Start verwijderen zanddepots Rhederlaag

  Vanuit Watersportvereniging Giesbeek en omwonenden rondom het Rhederlaag is het verzoek gedaan om de twee zanddepots die zijn ontstaan bij…

Ontdek K3Delta

01.

Over K3Delta

Het familiebedrijf K3Delta kent een rijke geschiedenis. Al sinds 1928 hebben wij kennis en ervaring in het verantwoord winnen van zand en grind. Inmiddels is K3Delta uitgegroeid tot een multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt, waarin gebiedsontwikkeling een centrale rol vervult.

02.

Duurzame Gebiedsontwikkeling

Elk plan dat wij uitwerken, moet maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Daarom doen wij zeer uitgebreid onderzoek en luisteren we eerst naar wat betrokken partijen (provincie, gemeente, grondeigenaren, pachters, omwonenden, natuurbeheerders, milieugroepen, Rijkswaterstaat, Recreatieschap en Waterschap) te vertellen hebben.

03.

Grondstoffen

De winning van zand en grind, klei en het milieuverantwoord bergen van grond en baggerspecie vormt een logische schakel bij het realiseren van onze ambitie. Enerzijds omdat deze grondstoffen een belangrijke bijdrage leveren in de financiering van de plannen, anderzijds omdat het winnen of verplaatsen van grote hoeveelheden zand, grind of klei onderdeel uitmaakt van de realisatie van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen zoals rivierverruiming en/of natuurontwikkeling.

04.

Projecten

Met onze projecten herstellen of verbeteren wij bestaande situaties richting gewenste maatschappelijke ontwikkelingen. Wij geven rivieren weer de ruimte, verhogen dijken voor extra veiligheid, verondiepen plassen zodat er mogelijkheden voor recreatie of natuurontwikkeling ontstaan.

05.

Techniek

De zandzuiger brengt de specie via een drijvende leiding aan land. De specie is het ruwe mengsel van zand, stenen, grind, klei en kleine houtresten. In de installatie op het land scheiden we de basiscomponenten zand en grind van de rest. Na dit proces, dat over vele banden en andere delen verloopt, komt het gewassen zand en grind in de voorraadsilo’s terecht.

Bekijk De Bedrijfsfilm